Board logo

标题: 大龍銷牛莊戳 [打印本页]

作者: chang003    时间: 2017-7-15 23:33     标题: 大龍銷牛莊戳

本帖最后由 chang003 于 2017-7-15 23:41 编辑

翻出一張大龍一分銀銷牛莊海關1879.7.3(x)日戳。
從"3"字位置看來後面可能還有數字故有可能是30或31曰?

Large Dragon Newchwang.jpg
2017-7-15 23:28


图片附件: Large Dragon Newchwang.jpg (2017-7-15 23:28, 109.61 KB) / 下载次数 9
http://www.p1878.com/bbs/attachment.php?aid=1521137&k=59ccac37d9d48e63b3362cc5c0d5eb8b&t=1603924698&sid=TZZrh5


欢迎光临 华邮网 (http://www.p1878.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2